Juridische Kennisgevingen

1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.voltriderz.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site worden dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. www.voltriderz.com kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De site wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

Gastheer: o2switch – 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – Frankrijk.

2. Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website www.voltriderz.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

www.voltriderz.com spant zich in om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de site aan te bieden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle informatie op de site wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.

3. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

4. Intellectuele eigendom en vervalsingen

Disclaimer: www.voltriderz.com is een onofficiële website die informatie publiceert over Bafang producten. Alle afbeeldingen en logo’s zijn het exclusieve eigendom van Bafang.

5. Beperking van aansprakelijkheid

www.voltriderz.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.voltriderz.com, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

www.voltriderz.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. www.voltriderz.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud die in deze zone wordt geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Bafang behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

6. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd bij wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt www.voltriderz.com alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de website www.voltriderz.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site meegedeeld of hij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.voltriderz.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van de terugkoop van www.voltriderz.com en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site.

Bovengenoemde site is bij de CNIL aangegeven onder nummer 1804763.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

7. Hyperlinks en cookies

De website www.voltriderz.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgezet met toestemming van www.voltriderz.com. www.voltriderz.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt hiervoor bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid.

Het surfen op de site kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok.

Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Haal het vinkje weg om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op “Inhoudsinstellingen”. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

8. Amazon & Aliexpress Programma’s

Deze site neemt deel aan het Amazon Europe S.à.r.l. Partner Programma, een affiliate programma ontworpen om sites geld te laten verdienen door te linken naar Amazon.com.

Deze site neemt deel aan het AliExpress Affiliate Programma. Dit programma is ontworpen om sites in staat te stellen geld te verdienen door te linken naar AliExpress.com.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10. De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheid.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).