Nota Prawna

1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu i oferowanych usług

Korzystanie ze strony internetowej www.voltriderz.com oznacza pełną i całkowitą akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, dlatego użytkownicy strony proszeni są o regularne zapoznawanie się z nimi.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Jednakże, www.voltriderz.com może zdecydować o przerwaniu działania strony w celach konserwacji technicznej i będzie starał się informować użytkowników o datach i godzinach interwencji z wyprzedzeniem.

Strona jest regularnie aktualizowana. Podobnie, noty prawne mogą być w każdej chwili zmienione: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

Host: o2switch – 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – Francja.

2. Opis świadczonych usług

Celem strony internetowej www.voltriderz.com jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

www.voltriderz.com dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były jak najbardziej dokładne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jego winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje na stronie podane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie nie są wyczerpujące. Podaje się ją z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu jej wprowadzenia do sieci.

3. Umowne ograniczenia dotyczące danych technicznych

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne związane z korzystaniem ze strony. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu oraz przy użyciu zaktualizowanej przeglądarki ostatniej generacji.

4. Własność intelektualna i podróbki

Zastrzeżenie: www.voltriderz.com jest nieoficjalną stroną internetową publikującą informacje o produktach Bafang. Wszystkie obrazy i loga są wyłączną własnością firmy Bafang.

5. Ograniczenia odpowiedzialności

Serwis www.voltriderz.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w sprzęcie użytkownika podczas korzystania z serwisu www.voltriderz.com, a wynikające bądź z korzystania ze sprzętu niezgodnego ze specyfikacją wskazaną w punkcie 4, bądź z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

www.voltriderz.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny.

Do dyspozycji użytkowników są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym). www.voltriderz.com zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym obszarze, które naruszają przepisy prawa obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W stosownych przypadkach, Bafang zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, szczególnie w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia, itp.).

6. Zarządzanie danymi osobowymi

We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 francuskiego kodeksu karnego i dyrektywą europejską z 24 października 1995 r.

Podczas korzystania ze strony mogą być zbierane następujące informacje: adres URL linków, przez które użytkownik wszedł na stronę, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku www.voltriderz.com gromadzi dane osobowe dotyczące użytkownika jedynie w celu realizacji określonych usług oferowanych przez stronę www.voltriderz.com. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, w szczególności w momencie ich wprowadzania. Następnie określa się użytkownikowi strony, czy jest on zobowiązany do podania tych informacji, czy też nie.

Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec wszelkich danych osobowych, które go dotyczą, składając pisemny i podpisany wniosek, do którego dołączona jest kopia dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, określająca adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony www.voltriderz.com nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Dopiero założenie odkupu strony www.voltriderz.com i jej praw pozwoliłoby na przekazanie wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby związany tym samym obowiązkiem zachowania i modyfikacji danych wobec użytkownika strony.

Powyższa strona jest zgłoszona do CNIL pod numerem 1804763.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

7. Hiperłącza i pliki cookie

Strona www.voltriderz.com zawiera szereg hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą www.voltriderz.com. Serwis www.voltriderz.com nie ma jednak możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron, a co za tym idzie nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Przeglądanie strony może powodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają umożliwić różne miary częstości występowania.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W programie Internet Explorer: zakładka Narzędzia (piktogram w kształcie trybika w prawym górnym rogu) / Opcje internetowe. Kliknij na Poufność i wybierz Blokowanie wszystkich plików cookie. Zatwierdzić za pomocą Ok.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność.
Ustaw zasady retencji na: użyj niestandardowych ustawień dla historii. Na koniec odznacz ją, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji “Prywatność” kliknij na “Ustawienia treści”. W sekcji “Pliki cookie” możesz zablokować pliki cookie.

W Chrome: kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji “Prywatność” kliknij na preferencje. W zakładce “Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.

8. Programy Amazon i Aliexpress

Ta strona jest uczestnikiem Amazon Europe S.à.r.l. Associates Program, programu partnerskiego mającego na celu zapewnienie stronom możliwości zarabiania pieniędzy poprzez linkowanie do Amazon.pl.

Ta strona jest uczestnikiem Programu Partnerskiego AliExpress. Program ten ma na celu umożliwienie stronom zarabiania pieniędzy poprzez umieszczanie linków do AliExpress.com.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Paryżu.

10. Główne przepisy, których to dotyczy

Ustawa nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie technologii informacyjnych, plików i wolności.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

11. Słowniczek

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: “informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub nie, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).